top of page

HOOLEKOGU

Hoolekogu funktsioon lasteasutuses (allikas: Roosna-alliku Lasteaed Hellik põhimäärus)

 
1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) annab arvamuse linnavalitsuse poolt tõstatatud lasteaeda puudutavates küsimustes.

 

Lastevanemad valivad õppeaasta algul endi hulgast iga rühma esindaja hoolekogu koosseisu. Pedagoogiline nõukogu nimetab hoolekogu koosseisu endi hulgast õpetajate esindaja. Linnavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu lasteasutuse pidaja esindaja.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu liikme volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

Hoolekogu koosseis 2022/2023

Riina Alev- Siilikese rühma esindaja

Paide Linnavalitsuse esindaja- Enn Lehtpuu

Õpetajate esindaja- Helena Tooming

Siilikese rühma esindaja- Anneliina Tennov

Asendusliige Triinu Leedmaa

Õunakese rühma esindaja- Andres Alev

Õunakese rühma esindaja- Tiina Tommula

Asendusliige Aino Leesalu

bottom of page